Voorwaarden - Spreken op uitvaart

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen uitvaartvooru en de opdrachtgever.

Wijzigingen zijn slechts bindend als die tussen beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen en vastgelegd.

A. De overeenkomst: De tussen opdrachtgever en uitvaartvooru schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

B. Alle diensten en werkzaamheden die door uitvaartvooru worden verleend:

 • Het schrijven van teksten voor de ceremonie.
 • Het met u doornemen van de teksten.
 • Het spreken tijdens de ceremonie.
 • Indien gewenst een nazorggesprek

C. De opdrachtgever: Dit is diegene die de opdracht geeft voor het uitvoeren van mijn diensten. Hij of zij zal alles tekenen voor akkoord en garant staan voor de financiële afhandeling.

Privacy wet:

A. Ik zal uw gegevens bewaren zolang dat nodig is om mijn werk goed uit te kunnen voeren. Na de plechtigheid zal ik al uw gegevens vernietigen, behalve uw telefoonnummer en adres. Dit bewaar ik totdat ik na de plechtigheid nog een keer bij u ben geweest voor een nazorggesprek. Daarna zal ik ook die gegevens verwijderen.

Betalingen: 

A. Alle transacties verlopen via het digitaal overmaken naar: 

Rek: NL80 RABO 0174 1998 48
t.n.v.  S.E. Kooij
Omschrijving: uitvaartvooru
Onder vermelding van het factuurnummer.
De mogelijkheid bestaat dat uw verzekering deze kosten vergoedt.

Neem dus van tevoren contact op met uw uitvaartbegeleider, hij of zij zal dan de financiële afhandeling regelen.

B. Betaling dient binnen twee weken na factuurdatum te geschieden.

Na overschrijding van de betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar en komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor de kosten van de opdrachtgever.

De Wet Incassokosten (WIK) gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens voor rekening komen van de opdrachtgever.

Garantie:

Deze overeenkomst vervalt in de volgende situaties:

 • In geval van ernstige overmacht.
 • Er een direct naaste mijner zijde is komen te overlijden.
 • Ik door ziekte niet in staat kan zijn onze overeenkomst na te komen.

In een dergelijke situatie zal ik mijn best doen om een betrouwbare vervanging te regelen, dit in overleg met u.

Onkosten / tarieven:

Bestaande uit: 

 • Een persoonlijk gesprek bij u thuis of op locatie, waarbij het eerste uur, geen kosten worden gerekend.

Ik vind het namelijk heel belangrijk dat u zich prettig voelt bij mij. U staat immers op het punt om mij in vertrouwen te nemen.

 • Na uw levensverhaal te hebben uitgewerkt zal ik dit samen met u verifiëren en door u laten ondertekenen voor akkoord.
 • Een half uur voor de plechtigheid zal ik aanwezig zijn, zodat er met de nabestaanden nog ruimte is voor eventuele kleine aanpassingen.
 • Namens u het verwoorden van uw levensverhaal tijdens de dienst.

Mochten er meerdere sprekers zijn dan zal ik met die personen de inhoud op elkaar afstemmen.

Een In Memoriam door de naasten dient 1 dag voor de uitvaart aangeleverd te worden.

Bespreek met uw uitvaartbegeleider de financiële mogelijkheden.

De meeste verzekeraars hebben een post “vrij te besteden ruimte” waaruit mijn kosten vergoed kunnen worden:

 • Voor uw levensverhaal € 300.-, inclusief opmaak en uitvoering.
 • Reiskosten € 0,20 per km vanaf Steenwijk.

Binnen de gemeente Steenwijkerland worden geen reiskosten in rekening gebracht.

 

©2020
Tel: 0641276037
sylvia@uitvaartvooru.com
www.uitvaartvooru.com
KvK nr. 77154037

Back to top of page